Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle producten van WijnSpijs B.V., de toegang en het gebruik van de website www.wijnspijs.nl, de WijnSpijs App en de producten en/of diensten van WijnSpijs B.V. Door van de website gebruik te maken en/of van één of meerdere producten en/ of diensten van WijnSpijs B.V., gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

Algemene voorwaarden WijnSpijs B.V., editie 2023

WijnSpijs Wandeling, WijnSpijs op Maat, Wijncursussen, Wijnreizen en Affiliate programma

Artikel 1 Definities

 1. WijnSpijs B.V. is een besloten vennootschap die zich richt op het bedienen van mensen op het gebied van gastronomie, zowel online als offline.
 2. In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder "Algemene voorwaarden": de onderhavige Algemene voorwaarden.
 3. In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder "Klant": de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit (hierna te noemen: Consument) of de natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit (hierna te noemen: Zakelijke Klant) en gebruikmaakt van de Diensten van WijnSpijs.
 4. In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder "Partijen", en ieder afzonderlijk als "Partij", WijnSpijs B.V. en/of de Klant.
 5. In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder "Overeenkomst": de tussen WijnSpijs B.V. en de Klant gesloten Overeenkomst, al dan niet gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of Dienstverlening op afstand waarbij tot het moment van het sluiten van de Overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand, waarbij WijnSpijs B.V. zich jegens de Klant verbindt Diensten te verrichten en Producten te leveren en de Klant zich verbindt hiervoor een prijs te betalen. De Overeenkomst komt tot stand door een aanbod van WijnSpijs B.V. en de aanvaarding daarvan door de Klant, hetgeen nader wordt gespecificeerd in artikel 4.3 en 4.4 van deze Algemene voorwaarden.
 6. In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder "Diensten": alle door WijnSpijs B.V. en/of door haar ingeschakelde derden aan de Klant geleverde Diensten, onder andere inhoudende de WijnSpijs Wandeling, de Speciaalbier Tour, de organisatie van (bedrijfs)uitjes, de verkoop van culinaire reizen en online wijncursussen, en geleverde Producten en alle andere door WijnSpijs B.V. ten behoeve van de Klant verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van de Klant worden verricht.
 7. In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder "Producten": alle door WijnSpijs B.V. en/of door haar ingeschakelde derden aan de Klant geleverde Producten, onder andere inhoudende het proefboekje en cadeaubonnen, die op de Website worden aangeboden en al dan niet zijn gemaakt door WijnSpijs B.V. zelf.
 8. In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder "Website": de Website van WijnSpijs B.V., te raadplegen via www.wijnspijs.nl.

Artikel 2 Identiteit van WijnSpijs B.V.

 1. WijnSpijs B.V. is bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 61351202 en draagt het BTW-identificatienummer NL854307904B01. WijnSpijs B.V. is gevestigd aan het Lichtfabriekplein 4 (2031 TE) te Haarlem.
 2. WijnSpijs B.V. is per e-mail te bereiken via info@wijnspijs.nl of via de Website www.wijnspijs.nl, en telefonisch op 085 401 8968.

Artikel 3 Toepasselijkheid en afwijking van de Algemene voorwaarden

 1. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van WijnSpijs B.V. en op alle huidige en toekomstige Overeenkomsten, leveringen, commerciële relaties en overige rechtsverhoudingen tussen de Partijen. De Algemene voorwaarden van de Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. Afwijkingen van deze Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk met WijnSpijs B.V. zijn overeengekomen.
 3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
 4. Deze Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van de Klant.
 5. Indien een bepaling of meerdere bepalingen van deze Algemene voorwaarden nietig blijken te zijn, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene voorwaarden en de gehele Overeenkomst niet aan. De Partijen zullen in dat geval zich inspannen om de nietige bepaling te vervangen door een nieuwe, geldige bepaling die zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke bepaling ligt en past binnen de strekking van deze Algemene voorwaarden.

Artikel 4 Aanbod en totstandkoming Overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen op de Website zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 2. Klant kan contact opnemen met WijnSpijs via de Website, e-mail of telefoon om een van de aangeboden Diensten of Producten af te nemen.
 3. WijnSpijs zal met betrekking tot op maat georganiseerde bedrijfsuitjes met Klant overleggen omtrent zijn verwachtingen en kan daarna een offerte opmaken die per brief of per e-mail verstuurd zal worden. De Overeenkomst komt pas tot stand door ondertekening van de offerte of middels een elektronische opdrachtbevestiging.
 4. Klant kan tevens bestellingen doen op de Website of via de WijnSpijs App. De Overeenkomst komt tot stand door het plaatsen van een bestelling.
 5. Een aanbod van WijnSpijs is geldig gedurende de in het aanbod vermelde termijn. Indien er geen termijn is vermeld, is het aanbod geldig zolang de aangeboden Diensten of Producten beschikbaar zijn.
 6. Als WijnSpijs een bevestiging naar Klant stuurt, geeft die bevestiging richting aan de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. WijnSpijs kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 7. Indien Klant aantekeningen maakt of reacties geeft op de offerte van WijnSpijs dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij WijnSpijs deze schriftelijk bevestigt.

Artikel 5 Uitvoering van de Overeenkomst

 1. WijnSpijs spant zich in om de Diensten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren en om zoveel mogelijk aan de schriftelijk vastgelegde afspraken te voldoen, in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap.
 2. WijnSpijs heeft het recht om bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten.
 3. Bij het inschakelen van derden neemt WijnSpijs de nodige zorgvuldigheid in acht. Indien van toepassing zal WijnSpijs met de Klant overleggen en de selectie van de derden zo goed mogelijk afstemmen op de relatie met de Klant. De kosten van de derden worden door WijnSpijs aan de Klant doorberekend.
 4. WijnSpijs kan de Overeenkomst alleen uitvoeren indien de Klant bij het sluiten van de Overeenkomst volledige en correcte (contact)gegevens verstrekt. De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan WijnSpijs aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan WijnSpijs worden verstrekt.
 5. De Klant draagt er zorg voor dat WijnSpijs de Diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien de Klant zijn afspraken niet nakomt, is hij gehouden de schade die daaruit voortvloeit te vergoeden.
 6. Indien voor de uitvoering van de Diensten of levering van Producten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan betreft dit geen fatale termijn. Indien de termijn wordt overschreden, dient de Klant WijnSpijs hiervan schriftelijk in gebreke te stellen en WijnSpijs dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

Artikel 6 Wijziging van de Overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen WijnSpijs en Klant tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.
 2. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, inclusief een aanvulling, wordt deze beschouwd als een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Indien er geen aanvullende offerte is verstrekt, blijven de oorspronkelijke voorwaarden van kracht, waarbij de extra Diensten tegen het afgesproken tarief betaald worden.
 3. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van WijnSpijs op en is voor Klant geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.
 4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen WijnSpijs en Klant zijn alleen geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide Partijen. Deze wijziging moet schriftelijk worden vastgelegd.

Artikel 7 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

 1. WijnSpijs kan de nakoming van haar verplichtingen opschorten of de Overeenkomst ontbinden als Klant zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, of als WijnSpijs goede grond heeft om te vrezen dat Klant in die verplichtingen zal tekortschieten. Voordat WijnSpijs hiertoe overgaat, dient zij Klant schriftelijk in gebreke te stellen en Klant een redelijke termijn te geven om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen. Als Klant niet binnen deze termijn voldoet, kan WijnSpijs overgaan tot opschorting of ontbinding.
 2. WijnSpijs kan de Overeenkomst ontbinden onder dezelfde voorwaarden als in lid 1 van dit Artikel, als zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
 3. Als Klant zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet nakomt en dit ontbinding van de Overeenkomst rechtvaardigt, kan WijnSpijs de Overeenkomst onmiddellijk en met directe ingang ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring aan Klant. Klant is dan gehouden tot betaling van schadevergoeding of schadeloosstelling.

Artikel 8 Herroepingsrecht en retournering Producten

 1. Dit artikel is alleen van toepassing op een Overeenkomst op afstand die is gesloten met een Consument. Zakelijke Klanten hebben geen herroepingsrecht.
 2. Klanten hebben het recht om binnen 14 (veertien) dagen na de Overeenkomst op afstand te hebben gesloten, zonder opgaaf van reden en kosteloos te annuleren (Herroepingsrecht).
 3. Het Herroepingsrecht is niet van toepassing op op maat gemaakte Diensten.
 4. Bij een Overeenkomst voor het leveren van Diensten gaat de termijn van het Herroepingsrecht in op de dag van het sluiten van de Overeenkomst.
 5. Klanten kunnen geen gebruik meer maken van het Herroepingsrecht als WijnSpijs de Diensten volledig heeft geleverd binnen de 14 (veertien) dagen bedenktijd. Bij het afsluiten van de Overeenkomst verleent Klant hiervoor toestemming aan WijnSpijs en verklaart hij afstand te doen van het Herroepingsrecht. 
 6. De Klant behoudt het Herroepingsrecht als de levering van de Diensten op verzoek van de Klant gedeeltelijk wordt geleverd binnen de 14 (veertien) dagen bedenktijd, maar moet wel betalen voor de reeds geleverde Diensten.
 7. Bij een Overeenkomst voor het leveren van Producten begint de termijn van het Herroepingsrecht voor de Klant of een door de Klant aangewezen derde die niet de vervoerder is, op de dag waarop het Product is ontvangen. - Het laatste Product heeft ontvangen, indien de Klant meerdere Producten heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd. - De laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen, indien de levering van het Product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen. - Het eerste Product heeft ontvangen bij Overeenkomsten voor regelmatige levering van Producten gedurende een bepaalde periode.
 8. WijnSpijs zal het gehele door de Klant betaalde bedrag inclusief verzendkosten binnen 14 (veertien) dagen na ontvangst van het Product volledig terugstorten als de Klant binnen de herroepingstermijn van 14 dagen gebruik maakt van het Herroepingsrecht.
 9. Na de herroepingstermijn is kosteloze retournering alleen mogelijk als de Klant kan bewijzen dat het Product beschadigd is aangekomen en de schade niet door de Klant is veroorzaakt. Er geldt voor de Klant een wettelijk bewijsvermoeden dat als het Product binnen 12 (twaalf) maanden na ontvangst afwijkt van de Overeenkomst, het Product bij aflevering niet aan de Overeenkomst voldeed.
 10. Klant is gedurende de herroepingstermijn als bedoeld in lid 2 van dit Artikel gehouden zorgvuldig om te gaan met het ontvangen Product en de verpakking. Klant zal het Product slechts gebruiken en de verpakking slechts openen voor zover dit nodig is om het Product te inspecteren. Hierbij geldt het uitgangspunt dat Klant het Product niet verder mag inspecteren dan in een fysieke winkel zou gebeuren. Indien Klant besluit het Product te retourneren en de verpakking niet is beschadigd, verzoekt WijnSpijs Klant om de verpakking niet te verwijderen.
 11. Klant is slechts aansprakelijk voor waardevermindering van het Product indien dit het gevolg is van inspectie handelingen die verder gaan dan de in lid 8 van dit Artikel genoemde handelswijze.
 12. Klant kan het Product retourneren via een door hem gekozen postbedrijf. De kosten van retournering komen voor rekening van Klant.
 13. WijnSpijs is verplicht om bij een op afstand gesloten Overeenkomst aan Klant een retourformulier te verstrekken of deze via de Website aan te bieden. Indien Klant de bestelling wenst te retourneren, kan Klant het retourformulier invullen. Het staat Klant ook vrij om op een andere ondubbelzinnige wijze aan WijnSpijs kenbaar te maken de Overeenkomst op afstand te ontbinden.
 14. Indien Klant het retourformulier elektronisch invult of op andere elektronische wijze kenbaar maakt aan WijnSpijs dat hij de Overeenkomst op afstand wenst te ontbinden, bevestigt WijnSpijs onverwijld op een duurzame gegevensdrager de ontvangst hiervan.

Artikel 9 Annulering

 1. Klant kan de WijnSpijs Wandeling en de Speciaalbier Tour annuleren tot vrijdagmiddag 17.00 uur voor de wandeling/tour. In dit geval ontvangt de Klant het aankoopbedrag terug in de vorm van winkelkrediet bij WijnSpijs.
 2. Klant kan de wijncursus annuleren en moet bij annulering de geleverde wijn terugsturen. De kosten van het terugsturen van de wijn komen voor rekening van de Klant.
 3. Voor de annuleringsvoorwaarden voor Wijnreizen zie Artikel 10.5 van deze Algemene voorwaarden.

Artikel 10 Wijnreizen

 1. WijnSpijs B.V. respecteert de ANVR-Consumenten voorwaarden op al haar wijnreizen.
 2. Reserveringskosten bedragen € 25,- per boeking. Reserveringskosten dienen tegelijk met de aanbetalingen te worden voldaan. Bij annulering worden reserveringskosten niet gerestitueerd. 
 3. Aanbetaling en restantbetaling. Bij de totstandkoming van de Overeenkomst dient een aanbetaling van 30% van de totale reissom voldaan te worden. Voor vluchten geldt dat direct bij boeking 100% van de ticketreissom voldaan dient te worden. Het restant van de reissom dient uiterlijk 6 weken vóór de dag van aankomst op de rekening van Wijnspijs B.V. te zijn bijgeschreven. Als de overeenkomst binnen 6 (zes) weken vóór de dag van aankomst tot stand komt, is direct bij boeking de volledige betaling verschuldigd. 
 4. Indien de gehele reissom voldaan is (6 (zes) weken voor vertrek of eerder), worden de reisbescheiden klaar gezet op de website cq. per mail toegezonden. De reiziger wordt vervolgens verzocht de reserveringsbevestiging (het voucher) voor elke accommodatie uit te printen en mee te nemen ter afgifte aan de hotelier(s) ten bewijze van zijn betaling.
 5. Voor wijnreizen, overnachtingen, autohuur en andere geboekte diensten worden annuleringskosten in rekening gebracht. Deze zijn:
  1. Bij annulering tot de 49e dag (exclusief) vóór de aankomstdatum: De aanbetaling ter grootte van 30% van de reissom.
  2. Bij annulering tussen de 49e dag tot de 21e dag (exclusief) vóór de aankomstdatum: 40% van de reissom.
  3. Bij annulering tussen de 21e dag tot de 7e dag (exclusief) vóór de aankomstdatum: 75% van de reissom.
  4. Bij annulering tussen de 7e dag tot de 1e de dag voor aankomst (exclusief): 90% van de reissom.
  5. Bij annulering binnen 1 dag voor aankomst, de vertrek dag of later: de totale reissom. Voor vluchtreserveringen geldt 100% annuleringskosten vanaf het moment van boeking.
  6. Voor (deels) ongebruikte reisonderdelen zoals hotelovernachtingen, autohuur en andere diensten wordt geen restitutie verleend. Wij raden u aan om altijd een annuleringsverzekering af te sluiten, zodat u niet voor onnodige kosten komt te staan.

Artikel 11 Op Maat 

 1. De verstrekte offerte voor Op Maat diensten blijft geldig tot twee weken na uitgifte. Indien er binnen deze periode geen akkoord wordt ontvangen, komt de offerte automatisch te vervallen.
 2. De klant dient de offerte te bevestigen middels het invullen en verzenden van de definitieve offerte. 
 3. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op diensten die specifiek op maat zijn gemaakt of gepersonaliseerd.
 4. Annuleringskosten:
  >21 dagen voor datum evenement: reeds gemaakte kosten en manuren á €80,- exc BTW.
  7-21 dagen voor datum evenement: 75% van de kosten wordt in rekening gebracht.
  0 -7 dagen voor datum evenement: 100% van de kosten wordt in rekening gebracht.
 5. Wijzigingen:
  Voor het verwerken van significante wijzigingen (zoals, maar niet beperkt tot, de tijd, datum, locatie of activiteiten) die worden doorgegeven ná het akkoord op de offerte, worden manuren in rekening gebracht à €80,- per uur exc BTW.
  De prijs wordt gebaseerd op het aantal personen dat bij de offerte is aangegeven. Wijzigingen in aantallen kunnen tot een week voor het evenement worden doorgegeven. De wijziging kan tot 10% minder worden aangepast. Bij een grotere wijziging in aantallen moet de prijs per persoon opnieuw worden berekend. Na de deadline van één week voor het Op Maat uitje is wijzigen in aantallen niet meer mogelijk.

Artikel 12 Kosten, honorarium en betaling

 1. Alle vermelde bedragen in de offerte zijn inclusief BTW en in euro's, tenzij anders vermeld.
 2. De prijzen in de webshop zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld. WijnSpijs zal de verzendkosten duidelijk en tijdig vermelden voor het sluiten van de Overeenkomst met de Klant.
 3. WijnSpijs behoudt zich het recht voor om kennelijke fouten in de prijsopgave te corrigeren.
 4. Betaling dient te geschieden via iDeal, creditcard of per bankoverschrijving. 
 5. De factuur dient binnen 10 (tien) werkdagen na ontvangst door de Klant te zijn betaald.
 6. Voor bestellingen van het Proefboekje binnen Nederland en België brengt WijnSpijs €4,95 verzendkosten in rekening.
 7. De Klant heeft de verplichting om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onmiddellijk aan WijnSpijs te melden.
 8. Indien de Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Klant van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling nodig is. De Klant is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 9. Indien WijnSpijs besluit om een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is de Klant naast de verschuldigde hoofdsom en de rente verschuldigd zoals genoemd in artikel 10.8, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het dan geldende besluit over vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 13 Levering

 1. Wanneer WijnSpijs een bestelling ontvangt, zal het de Producten zo snel mogelijk verzenden naar het adres dat door de Klant is opgegeven, rekening houdend met een levertermijn van in beginsel 1 (één) werkweek.
 2. Als WijnSpijs de Producten niet binnen de overeengekomen levertermijn kan leveren, zal het de Klant hier zo snel mogelijk van op de hoogte stellen. In overleg met de Klant kan WijnSpijs een nieuwe leverdatum vaststellen, mits de Klant hiermee akkoord gaat.
 3. De Producten zijn voor risico van de koper vanaf het moment dat ze door WijnSpijs of een door WijnSpijs aangewezen vervoerder op het opgegeven afleveradres zijn bezorgd.
 4. WijnSpijs bepaalt zelf de wijze van transport en verpakking. WijnSpijs kan ervoor kiezen om de Producten te laten bezorgen via PostNL of een andere postbezorger, maar kan ook kiezen om de Producten persoonlijk te bezorgen.
 5. Als de Producten na het verstrijken van de levertijd beschikbaar zijn voor de Klant, maar deze niet worden afgenomen, dan worden de Producten opgeslagen voor risico en op kosten van de Klant, ongeacht de reden van niet-afneming.
 6. De prijs te verminderen in evenredigheid met de mate van afwijking van de OvereenkomstDe rechten uit lid 6 onder d en e van dit artikel ontstaan pas indien herstel en vervanging van de geleverde Producten onmogelijk is of van WijnSpijs niet gevergd kan worden, dan wel indien WijnSpijs tekort is geschoten in het nakomen van zijn verplichtingen tot herstel of vervanging van de geleverde Producten binnen een redelijke termijn.
 7. Als de Klant vervanging van het Product eist, zoals bedoeld in lid 7 onder iii van dit artikel, en het bestelde Product niet meer leverbaar is, is WijnSpijs gerechtigd om aan de Klant een soortgelijk Product van dezelfde of soortgelijke kwaliteit te leveren.
 8. Als een geleverd Product aanzienlijk afwijkt van de Overeenkomst, of als een Product zoekraakt of beschadigd wordt ontvangen, zal er in gezamenlijk overleg naar een passende oplossing worden gezocht. In dat geval heeft de Klant het recht om:
  1. Aflevering van het ontbrekende onderdeel of Product te eisen;
  2. Herstel van het afgeleverde Product te eisen, mits WijnSpijs hieraan redelijkerwijs kan voldoen;
  3. Vervanging van het Product te eisen, tenzij de afwijking van de Overeenkomst te gering is om dit te rechtvaardigen, dan wel het Product na het tijdstip dat de Klant redelijkerwijs met ontbinding van de Overeenkomst rekening moest houden, teniet of achteruit is gegaan doordat de Klant niet als een zorgvuldig schuldenaar voor het behoud van het Product heeft gezorgd;
  4. De Overeenkomst te ontbinden, tenzij de afwijking van de Overeenkomst gezien haar geringe betekenis ontbinding niet rechtvaardigt; of
  5. De prijs te verminderen in evenredigheid met de mate van afwijking van de OvereenkomstDe rechten uit lid 6 onder d en e van dit artikel ontstaan pas indien herstel en vervanging van de geleverde Producten onmogelijk is of van WijnSpijs niet gevergd kan worden, dan wel indien WijnSpijs tekort is geschoten in het nakomen van zijn verplichtingen tot herstel of vervanging van de geleverde Producten binnen een redelijke termijn.

Artikel 14 Aansprakelijkheid 

 1. Lid 1 tot en met 5 en lid 7 van dit artikel is enkel van toepassing op Overeenkomsten die met Zakelijke Klanten zijn gesloten.
 2. De Klant is verantwoordelijk voor het verstrekken van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst. WijnSpijs is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit een verkeerde bestelling of indien de Klant onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt.
 3. De levertermijn die in artikel 11.1 is genoemd, wordt slechts bij benadering opgegeven. Hoewel WijnSpijs ernaar streeft om deze termijn na te komen, is zij niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit overschrijding van deze termijn. Het overschrijden van de levertermijn geeft de Klant geen recht om de Overeenkomst te annuleren of de ontvangst of betaling van de Producten te weigeren. Ook is WijnSpijs geen vergoeding verschuldigd jegens de Klant in geval van overschrijding van de levertermijn.
 4. WijnSpijs is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden. Door gebruik te maken van de Diensten van WijnSpijs, verleent Klant de bevoegdheid aan WijnSpijs om, als een door WijnSpijs ingeschakelde derde zijn aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens Klant te aanvaarden.
 5. WijnSpijs is niet aansprakelijk voor enige schade aan de Producten die tijdens transport is ontstaan, conform artikel 11 lid 5 van deze Algemene Voorwaarden
 6. WijnSpijs is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet beperkt tot gevolgschade.
 7. WijnSpijs is niet aansprakelijk voor eventuele fouten of onvolkomenheden op de Website.
 8. WijnSpijs is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst, indien dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 13.
 9. Indien WijnSpijs aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door Klant is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van WijnSpijs met betrekking tot haar Diensten. 
 10. De aansprakelijkheid van WijnSpijs is beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar gedekt is en uitgekeerd wordt. Als de verzekeraar niet uitkeert, of als WijnSpijs niet verzekerd is, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat de Klant betaald heeft.
 11. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van WijnSpijs.
 12. Voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten, sluit deze bepaling geen aansprakelijkheid uit.

Artikel 15 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan elke van buiten komende oorzaak, die redelijkerwijs niet voorzienbaar was en buiten de invloedssfeer van WijnSpijs ligt, waardoor de tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.
 2. Onder overmacht, zoals in het vorige lid van dit artikel bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van (personeel van) WijnSpijs zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van WijnSpijs, brand, overstromingen, natuurrampen, pandemieën, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.
 3. In geval van overmacht wordt de nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.
 4. Indien sprake is van overmacht met als gevolg dat één der Partijen tekortschiet in de nakoming van haar verbintenissen uit de Overeenkomst, is de andere Partij gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal WijnSpijs overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die WijnSpijs redelijkerwijs heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.
 5. Indien WijnSpijs bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 16 Garantie 

 1. WijnSpijs biedt een garantie voor de door haar geleverde Producten tegen materiaal- en fabricagefouten uit hoofde van de wet. 

Artikel 17 Reclame

 1. Klant dient het geleverde Product op het moment van aflevering, of zo spoedig mogelijk daarna, te inspecteren om vast te stellen of de kwaliteit en kwantiteit overeenstemmen met hetgeen in de Overeenkomst is bepaald.
 2. Klachten met betrekking tot fouten of onjuistheden die bij een eerste inspectie geconstateerd kunnen worden, dienen binnen 14 (veertien) werkdagen na ontvangst van de Producten schriftelijk aan WijnSpijs te worden gemeld, met overhandiging van het aankoopbewijs, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.
 3. Overige klachten, waaronder begrepen klachten die niet bij een eerste inspectie geconstateerd konden worden, dienen uiterlijk binnen één maand schriftelijk te worden gemeld bij WijnSpijs. Indien het Product afwijkt van de Overeenkomst binnen 12 (twaalf) maanden na ontvangst, wordt vermoed dat het Product bij aflevering niet aan de Overeenkomst heeft beantwoord.
 4. Het indienen van een klacht ontslaat Klant niet van zijn betalingsverplichtingen jegens WijnSpijs, tenzij WijnSpijs schriftelijk anders aangeeft.
 5. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door WijnSpijs, zal zij naar haar keuze het Product vervangen of de aankoopprijs crediteren, zonder verdere aansprakelijkheid.

Artikel 18 Affiliate

 1. Dit artikel is opgesteld ten behoeve van deelnemers aan het affiliatepartner programma van WijnSpijs B.V. en is derhalve van toepassing op iedere ingeschreven, en door WijnSpijs B.V. als zodanig geaccepteerde, affiliatepartner. Door aanmelding voor het partner programma geeft de aanvrager aan kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en deze te hebben aanvaard.
 2. Het is ter beoordeling van WijnSpijs B.V. of een aanvrager als deelnemer aan het affiliate programma wordt toegelaten. WijnSpijs B.V. is gerechtigd deelname te weigeren zonder opgaaf van redenen. Het Affiliate Programma is uitsluitend bedoeld voor websites van restaurants, food bloggers, culinaire magazines, uitgaanstip sites, enz. Particulieren worden expliciet bij voorbaat uitgesloten van deelname.
 3. Algemene toelatingseisen affiliate programma:
  1. Aanvaarding van deze algemene voorwaarden.
  2. De gegevens van de aanvrager zijn naar waarheid opgeven.
  3. Deelnemende websites bevatten hoogwaardige content, dit ter beoordeling van WijnSpijs B.V.
  4. Iedere website die deelneemt aan het affiliatepartner programma van WijnSpijs B.V. dient zich te onthouden van:
   1. Erotisch, gewelddadig of pornografisch karakter,
   2. Misleiden van derden,
   3. Schenden van auteurs-, merk-, portret- of andere rechten van derden,
   4. Bevorderen, aanprijzen of ontplooien van illegale activiteiten,
   5. Conflicterende of aanstootgevende content m.b.t. Wijnspijs.nl, discriminerend of aanstootgevend karakter,
   6. Email: opname van links naar WijnSpijs.nl in nieuwsbrieven is toegestaan mits deze nieuwsbrieven voldoen aan het op-in / opt-out principe. Spam in welke vorm dan ook, is absoluut niet toegestaan. 
 4. Affiliate vergoeding
  1. De affiliate partner ontvangt in overleg met WijnSpijs B.V. een afgesproken commissie van de productverkoop die tot stand komt via een link naar Wijnspijs.nl vanaf de website of nieuwsbrief van de affiliate partner. 
  2. Directe verkoop van WijnSpijs B.V. - producten op de website van de affiliate partner is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van WijnSpijs B.V.
  3. Affiliate betalingen gelden voor alle producten die WijnSpijs B.V.  aanbiedt via haar website behalve voor de verkoop van wijnreizen. Deze zijn uitgesloten.
  4. Plaatsing van links geschiedt naar goeddunken van de affiliatepartner met inachtneming van bovenstaande bepalingen.
  5. De verkopen worden gemeten aan de hand een trackingcode. Alle metingen van WijnSpijs B.V. zijn bindend. Uitbetaling geschiedt uitsluitend op basis van metingen WijnSpijs B.V. Storingen, technische fouten en onterecht gegenereerde verkopen voorbehouden.
 5. Affiliate betalingen
  1. De betaling aan de affiliate partner wordt binnen 20 werkdagen uitgevoerd op basis van een verzoek van de affiliate partner. Dit verzoek kan alleen worden ingediend als er €100,- of meer is gerealiseerd.
  2. De betaling wordt uitgevoerd via bankoverschrijving naar een bankrekening die is gevestigd binnen de Eurozone en op naam staat van de affiliate partner.
 6. Beëindiging Affiliate overeenkomst
  1. WijnSpijs B.V. behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder opgave van redenen de overeenkomst met een affiliate partner met onmiddellijke ingang te beëindigen.
  2. Evenzo heeft de affiliate partner te allen tijde het recht om zonder opgaaf van redenen deelname aan het WijnSpijs.nl affiliate programma onmiddellijk te beëindigen.
  3. Als blijkt dat de affiliate partner in strijd heeft gehandeld met een of meerdere artikelen uit deze voorwaarden, verliest de affiliate partner alle rechten die voortvloeien uit de overeenkomst, evenals aanspraak op eventueel nog openstaande tegoeden.
 7. Enig geleden schade voortvloeiend uit onrechtmatig gebruik van het WijnSpijs B.V. affiliate programma zal door WijnSpijs B.V. op de overtreder worden verhaald.

Artikel 19 Vertrouwelijkheid van gegevens

 1. Elk der Partijen garandeert dat alle van de andere Partij ontvangen gegevens waarvan zij weten of behoren te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven.
 2. De Partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, tenzij de andere Partij uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft gegeven voor ander gebruik van de vertrouwelijke gegevens.
 3. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der Partijen als zodanig zijn aangeduid.
 4. WijnSpijs kan vertrouwelijke gegevens aan derden verstrekken indien en voor zover dit noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de Partij. In dat geval zal WijnSpijs de andere Partij onverwijld op de hoogte stellen van de verstrekking aan derden en de aard van de verstrekte gegevens.

Artikel 20 Fotografie en video tijdens evenementen

 1. Door deel te nemen aan evenementen in horecagelegenheden die door WijnSpijs worden georganiseerd, stemt de Bezoeker ermee in dat hij of zij gefotografeerd en/of gefilmd kan worden.
 2. WijnSpijs behoudt zich het recht voor om het fotografisch materiaal te gebruiken voor promotionele doeleinden, inclusief maar niet beperkt tot gebruik op haar website, social media, nieuwsbrieven en andere marketingmaterialen.
 3. Indien de Bezoeker bezwaar heeft tegen het gebruik van zijn of haar afbeelding, kan de Bezoeker dit schriftelijk kenbaar maken aan WijnSpijs.
 4. WijnSpijs is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van het fotografisch materiaal zoals beschreven in dit Artikel.

Artikel 21 Intellectueel eigendom

 1. WijnSpijs behoudt zich de rechten en bevoegdheden toe die haar toekomen op grond van de Auteurswet. 
 2. Klant garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan WijnSpijs van gegevens. Klant zal WijnSpijs vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden. 

Artikel 22 Klachtenregeling

 1. Indien Klant een klacht heeft, dient Klant dit schriftelijk te zenden aan info@wijnspijs.nl of telefonisch te melden via 085 401 8968. De klacht wordt, indien redelijkerwijs mogelijk, 5 (vijf) werkdagen na ontvangst van de klacht door WijnSpijs in behandeling genomen, waarna Klant zo snel mogelijk een inhoudelijke reactie ontvangt.
 2. Klant heeft ook de mogelijkheid om een klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform, te vinden op de Website http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Artikel 23 Wijzigingsbeding

 1. WijnSpijs behoudt zich het recht voor deze Algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen dan wel aan te vullen. WijnSpijs zal Klant hiervan tijdig op de hoogte brengen. 
 2. De gewijzigde Algemene voorwaarden zijn één maand na bekendmaking aan Klant van toepassing op de Overeenkomst.
 3. De Consument heeft de mogelijkheid om de Overeenkomst te ontbinden tot uiterlijk op de dag van inwerkingtreding van de gewijzigde Algemene voorwaarden indien de wijzigingen tot gevolg hebben dat WijnSpijs Diensten of Producten kan leveren die wezenlijk anders zijn dan Partijen bij het sluiten van de Overeenkomst met elkaar zijn overeengekomen. 

Artikel 24 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

 1. Op de rechtsverhouding(en) tussen WijnSpijs en haar Klant is Nederlands recht van toepassing. 
 2. Alle geschillen die tussen WijnSpijs en Consument mochten ontstaan, worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in het arrondissement waar Klant zijn of haar woonplaats heeft.
 3. Alle geschillen die tussen WijnSpijs en de Zakelijke Klant mochten ontstaan, worden voorgelegd aan de rechtbank Noord-Holland.