0Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle producten van Wijnspijs B.V., de toegang en het gebruik van de website www.wijnspijs.nl en de bijbehorende en de op de website aangeboden producten en/of diensten. Door van de website gebruik te maken en een of meer van de producten en/ of diensten af te nemen van Wijnspijs B.V., gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

Algemene voorwaarden WijnSpijs B.V., editie 2014-2015

1. Definities
1.1. WijnSpijs Wandeling: Evenement georganiseerd door Wijnspijs B.V., waarbij deelnemende restaurants gedurende de duur van het evenement open zijn voor bezoekers op vertoon van uw strippenkaart / toegangsbewijs. De deelnemende restaurants staan vermeld op uw strippenkaart en bij elk restaurant krijgt u een wijn-spijs combinatie (klein gerechtje met bijpassende wijn).
1.2 WijnSpijs Diner Wandeling: Evenement georganiseerd door Wijnspijs B.V., waarbij de bezoeker een drie of viergangen verrassingsmenu heeft gekocht waarbij elke gang van het diner in een ander restaurant genuttigd wordt in de volgorde die u zelf heeft gekozen tijdens de aankoop van dit product.
1.3 WijnSpijs Op Maat evenement: Evenement georganiseerd door Wijnspijs B.V., waarbij deelnemende restaurants en eventuele andere zaken gedurende de duur van het evenement, tenzij anders aangegeven, open zijn voor bezoekers op vertoon van een deelnamebewijs.
1.4. Deelnemende restaurants: Alle deelnemende restaurants, zoals deze vermeld staan op uw deelnamebewijs of strippenkaart.
1.5. Bezoeker: De bezitter van een strippenkaart of deelnamebewijs voor één van de producten van Wijnspijs B.V. en/of de afnemer van een strippenkaart of ander deelnamebewijs zodra de betaling is geschied of bevestigd.
1.6. Strippenkaart: De strippenkaart voor de WijnSpijs Wandeling, ook wel entreebewijs genoemd, geeft toegang tot alle deelnemende restaurants op de datum vermeld op de kaart.
1.7. Entreebewijs: Het entreebewijs voor één van de producten van Wijnspijs B.V. geeft toegang tot alle deelnemende restaurants en andere activiteiten op de datum vermeld op de kaart.
1.8. Toegang: Toegang tot de deelnemende restaurants, uitsluitend op vertoon van de strippenkaart en uitsluitend in de door het restaurant voor publiek opengestelde ruimtes.
1.9. Welkomstbrief: De schriftelijk brief en mail waarin Wijnspijs B.V. de aankoop van de strippenkaart bevestigt en de strippenkaart(en) en of deelnamebewijzen aan de bezoeker levert.
1.10. Website: Omgeving van de WijnSpijs B.V. op het internet, www.wijnspijs.nl en bijbehorende webshop.

2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
2.1. Op alle met Wijnspijs B.V. gesloten overeenkomsten met betrekking tot de producten van WijnSpijs B.V. zijn deze voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2. Toepasselijkheid van andere voorwaarden wordt door Wijnspijs B.V. uitgesloten, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.

3. Totstandkoming en duur van de overeenkomst
3.1. De overeenkomst komt tot stand door de volledige en juiste invulling van het bestelformulier, zoals dit via de website wordt gepresenteerd, en na ontvangst van de betaling door Wijnspijs B.V. Tevens komt de overeenkomst tot stand, door aankoop en betaling van een strippenkaart of deelnamebewijs bij de daartoe aangewezen bedrijven.
3.2. De overeenkomst gaat in op de datum van toezending of overdracht van de strippenkaart of deelnamebewijs.
3.3. De strippenkaart of deelnamebewijs geeft toegang tot alle deelnemende restaurants op de datum zoals vermeld op de strippenkaart of deelnamebewijs, tenzij door Wijnspijs B.V. anders aangegeven op de website www.wijnspijs.nl of schriftelijk medegedeeld aan de bezoeker.

4. Prijs
4.1. Wijnspijs B.V. heeft het recht om de op de website vermelde prijzen te allen tijde te wijzigen.
4.2. Bezoeker betaalt voor de middels de website bestelde producten en/of diensten de in de overeenkomst
vermelde prijs. Betaling vindt plaats door betaling via iDeal, Paypal of bankoverschrijving.
4.3. De in de overeenkomst vermelde prijs is inclusief alle van toepassing zijnde belastingen (waaronder BTW).
4.4. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt levering aan het door de bezoeker opgegeven adres na ontvangst van de betaling. De op de website vermelde periode van aflevering is slechts indicatief en daaraan kunnen geen rechten worden ontleend.

5. Privacy
5.1. Bij het bestellen van een strippenkaart of deelnamebewijs worden persoonsgegevens en eventuele andere gegevens gevraagd. Deze worden, door Wijnspijs B.V. verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van overeenkomst(en) en om u te informeren over voor u mogelijk relevante (bestaande en of nieuwe) producten en diensten van Wijnspijs B.V.
Als u verder geen prijs stelt op deze informatie dan kunt u dit schriftelijk melden bij: Wijnspijs B.V., ter attentie van de afdeling klantcommunicatie, WijnSpijs B.V., Citadel 64, 1315 VR Almere.
Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. Wijnspijs B.V. houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.
5.2. De bezoeker is ervan op de hoogte en stemt er uitdrukkelijk mee in dat Wijnspijs B.V. de persoonsgegevens van de bezoeker verwerkt, met inbegrip van de gegevens over bezoeker activiteiten op de website en de producten en/ of diensten die de strippenkaart- of deelnamebewijshouder heeft besteld.
5.3. De Bezoeker stemt er mee in dat hij of zij gefotografeerd en/of gefilmd kan worden binnen een horeca gelegenheid tijdens de evenementen. En dat dit fotografisch materiaal ter promotionele doeleinden kan worden gebruikt.

6. Aansprakelijkheid
6.1. Wijnspijs B.V. is niet aansprakelijk voor de door de deelnemende restaurants en andere zaken geleverde producten en diensten, noch voor onjuiste informatie op de website van Wijnspijs B.V., noch voor de mogelijke gevolgen van de weigering van restaurants om de strippenkaart te accepteren.

7. Gebruik van de WijnSpijs Wandeling strippenkaart
7.1. Op basis van de door de bezoeker verstrekte gegevens wordt door Wijnspijs B.V. de strippenkaart verstrekt. Bezoeker staat er voor in dat de aan Wijnspijs B.V. verstrekte gegevens, waaronder namen en adressen, juist en volledig zijn.
7.2. Het veranderen dan wel kopiëren van de strippenkaart is niet geoorloofd en wordt beschouwd als fraude waarvan aangifte kan worden gedaan bij de politie.
7.3. Een strippenkaart is alleen geldig in de deelnemende restaurants op de datum zoals vermeld op de
strippenkaart. Een strippenkaart geeft toegang in de door het restaurant voor publiek opengestelde ruimtes en geeft recht op een door het restaurant bereid gerecht.

8. Annuleren
8.1. Annuleren is kosteloos tot 48 uur voorafgaand aan het evenement. Daarna is annuleren niet meer mogelijk omdat wij 48 uur voorafgaand aan het evenement het precieze aantal WijnSpijs combinaties of andere producten bij de deelnemende restaurants en andere zaken inkopen en het geld dan dus grotendeels hebben uitgegeven.
8.2. Annuleringsprocedure: Kaarten kunt u met inachtneming van het gestelde in artikel 8.1 aan ons retourneren. Hier zijn, behalve de verzendkosten, geen extra kosten aan verbonden. Stuur de strippenkaart(en) of deelnamebewijzen en uw bankrekening nummer in een deugdelijke verpakking aan ons retour. Na ontvangst maken wij het door u betaalde bedrag dan meteen aan u over.

9. Overige bepalingen
9.1. Wijnspijs B.V. behoudt zich het recht voor te allen tijde deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Bezoeker wordt hiervan op de hoogte gesteld middels een brief of e-mail. Indien bezoeker niet binnen 10 dagen na verzending van de mededeling bezwaar maakt tegen de toepasselijkheid van de wijzigingen of aanvullingen, wordt bezoeker geacht daarmee in te stemmen.
9.2. Wijnspijs B.V. mag bij de uitvoering van de overeenkomst met afnemer naar eigen inzicht derden inschakelen.
9.3. Wijnspijs B.V. is gerechtigd om haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een door haar aan te wijzen derde. Bezoeker geeft nu voor alsdan toestemming daartoe.
9.4. Op deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomst met de bezoeker is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
9.5. Mocht enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig of anderszins onafdwingbaar zijn, dan blijven de overige bepalingen in deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht.


Algemene Voorwaarden Affiliate Programma van Wijnspijs.nl

Artikel 1
1.1 - Toepasselijkheid

 
Onderstaande voorwaarden zijn opgesteld ten behoeve van deelnemers aan het affiliatepartner programma van Wijnspijs.nl en zijn derhalve van toepassing op iedere ingeschreven, en door Wijnspijs.nl als zodanig geaccepteerde, affiliatepartner. Door aanmelding voor het partner programma geeft de aanvrager aan kennis te hebben genomen van deze voorwaarden te hebben aanvaard.

Artikel 2
2.1 - Deelname


Elke rechtspersoon kan deelnemer worden van het partnerprogramma van Wijnspijs.nl door het online aanmeldingsformulier in te vullen.
2.2 - Beoordeling
 
Het is ter beoordeling van Wijnspijs.nl of een aanvrager als deelnemer aan het affiliate programma wordt toegelaten. Wijnspijs.nl is gerechtigd deelname te weigeren zonder opgaaf van redenen.

Artikel 3
3.1 - Algemene toelatingseisen

  • Aanvaarding van deze algemene voorwaarden.
  • De gegevens van de aanvrager zijn naar waarheid opgeven.
  • Deelnemende websites bevatten hoogwaardige content.
             

3.2 - Websites

Iedere website die deelneemt aan het affiliatepartner programma van Wijnspijs.nl dient zich te onthouden van:

  • erotisch, gewelddadig of pornografisch karakter
  • misleiden van derden
  • schenden van auteurs-, merk-, portret- of andere rechten van derden
  • bevorderen, aanprijzen of ontplooien van illegale activiteiten
  • conflicterende of aanstootgevende content m.b.t. Wijnspijs.nl
  • discriminerend of aanstootgevend karakter
       

3.3 - Email
Opname van links naar Wijnspijs.nl in nieuwsbrieven is toegestaan mits deze nieuwsbrieven voldoen aan het op-in / opt-out principe. Spam in, welke vorm dan ook, is absoluut niet toegestaan.

Artikel 4
4.1 - Affiliate programma

 
De affiliate partner ontvangt in overleg met Wijnspijs.nl een afgesproken commissie van de productverkoop die tot stand komt via een link naar Wijnspijs.nl vanaf de website of nieuwsbrief van de affiliate partner. Directe verkoop van Wijnspijs.nl - producten op de website van de affiliate partner is niet toegestaan.
4.2 - Links

 Plaatsing van links geschiedt naar goeddunken van de affiliate partner met in achtneming van artikel 3.
4.3 - Metingen
 
De verkopen worden gemeten aan de hand een trackingcode. Alle metingen van Wijnspijs.nl zijn bindend. Uitbetaling geschiedt uitsluitend op basis van metingen van Wijnspijs.nl. Storingen, technische fouten en onterecht gegenereerde verkopen voorbehouden.

Artikel 5
5.1 - Betalingen


Uitbetaling geschiedt binnen 20 werkdagen op verzoek van de affiliate partner. Een verzoek kan worden ingediend nadat er 100,00 euro of meer is gerealiseerd.
5.2 - Rekeningnummers

Uitbetaling geschiedt via bankoverschrijving, mits dit een rekening uit de eurozone betreft en op naam staat van de affiliate partner.
5.3 - Beoordeling
 
Elk commissie wordt goedgekeurd tenzij er sprake is van fraude. Dit ter beoordeling van Wijnspijs.nl.

Artikel 6
6.1 - Beëindiging overeenkomst


 Wijnspijs.nl behoudt zich het recht voor te allen tijde een overeenkomst met een affiliate partner zonder voorafgaande opgave van redenen met onmiddellijke ingang te beëindigen. Ook de affiliate partner heeft het recht te allen tijde deelname aan het Wijnspijs.nl affiliate programma met onmiddellijke ingang zonder opgave van redenen te beëindigen.
6.2 - Uitsluiting 

Als blijkt dat de affiliate partner in strijd heeft gehandeld met een of meerdere artikelen uit deze voorwaarden verliest de affiliate partner alle rechten voortvloeiend uit de overeenkomst, alsmede aanspraak op eventueel nog openstaande tegoeden.

Artikel 7
7.1 - Wijzigen voorwaarden

 
Wijnspijs.nl is ten allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen.
7.2 - Gevolgen

De affiliate partner wordt per mail over wijzigingen geïnformeerd. Indien de affiliate partner zich niet kan vinden in een wijziging, dient de affiliate partner deelname aan het affiliatepartner programma onmiddellijk te beëindiging. Indien de deelname wordt voortgezet wordt affiliate partner geacht de gewijzigde affiliate voorwaarden te hebben aanvaard.

Artikel 8
8.1- Schade

 
Enig geleden schade voortvloeiend uit onrechtmatig gebruik van het Wijnspijs.nl affiliate programma zal door Wijnspijs.nl op de overtreder worden verhaald.

Artikel 9
9.1 - Aansprakelijkheid

 
Wijnspijs.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of kosten die zouden zijn voortgevloeid als gevolg van een technische storing en/of door onderhoud tijdelijk niet toegankelijk zijn van haar websites.

Artikel 10
10.1 - Toepasselijk recht

 
Op alle overeenkomsten door en met Wijnspijs.nl afgesloten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Indien noodzakelijk worden eventuele geschillen voorgelegd aan de Nederlandse rechter. Indien een bepaling uit deze affiliate voorwaarden in strijd mocht zijn met het Nederlands recht, dan zal deze, onverminderd de strekking van de desbetreffende bepaling, in overeenstemming met het Nederlandse recht worden gewijzigd.